Bescherming van de private levenssfeer

Uw contactgegevens worden geregistreerd opdat wij uw aanvragen zouden kunnen verwerken. Mits uw uitdrukkelijke instemming zullen uw persoonlijke gegevens mogen worden doorgespeeld naar de partners van het OIVO. Op geen enkel moment zullen zij voor commerciële doeleinden worden aangeboden. In toepassing van de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de privacy met betrekking tot de gegevens met een persoonlijk karakter hebt u recht van inzage in deze gegevens. Daartoe kunt u schriftelijk contact opnemen met het OIVO, Paapsemlaan 20 - 1070 Brussel.

Aansprakelijkheid

Via deze website wil het OIVO u informeren over de activiteiten van het Centrum en over de consumptieaangelegenheden in het algemeen. Deze informatie is niet noodzakelijk volledig, actueel of correct. Vanzelfsprekend wordt al het mogelijke gedaan om informatie te verstrekken die zo correct en actueel mogelijk is. Aarzel niet om eventuele fouten of omissies die u op deze website vaststelt, te melden aan het OIVO. Het OIVO is niet aansprakelijk voor eender welke schade die u zou lijden naar aanleiding van het gebruik van informatie die u op deze website gevonden hebt, zelfs niet wanneer die informatie verwarrend, fout of voorbijgestreefd is. Hetzelfde geldt voor alle gegevens die u vindt op een website waarmee de OIVO website een link gemaakt heeft.

Copyright

© OIVO 1997-2007 - D-1997-2492-7 Het is strikt verboden om de informatie op deze website voor commerciële doeleinden te gebruiken. Om deze gegevens voor private en niet-commerciële doeleinden te gebruiken, moet u een voorafgaande toelating van het OIVO hebben. Ook wanneer het OIVO een geschreven toelating heeft gegeven, moet de bron duidelijk vermeld worden.

Realisatie

Verantwoordelijke uitgever: Marc Vandercammen, algemeen directeur OIVO
Ontwerp & co÷rdinatie, webdesign & technische ontwikkeling: EdgeCommunication.be
Webmanager: Zeus Computer
Design banners en lay-out: Christophe Maertens
Medewerkers: Greta Dedobbeleer, Kristien Heyde